نمايش تمامی آيتم‌های وابسته به آشپزخانه دوقاف
  15 مورد123>>>
چلو قیمه معمولی
 در مجموع 21 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــرم گــوشت گـــوسفنـــدی بـــا مخلفـــات قیــمـــه 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته243,000ريال
چلو قیمه ویژه
 در مجموع 2 راي
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٧٠ گــرم گــوشت گـــوسفنـــدی بـــا مخلفـــات قیــمـــه 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته310,500ريال
چلو قورمه معمولی
 در مجموع 20 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــرم گــوشت گــــوسفندی بـــا سبزیجــــات تــــازه 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته243,000ريال
چلو قورمه ویژه
 در مجموع 1 راي
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٧٠ گــرم گــوشت گــــوسفندی بـــا سبزیجــــات تــــازه 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته310,500ريال
  15 مورد123>>>