به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  10 مورد12
چلو خورشت قیمه
 در مجموع 21 راي
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍗 ٥٠ گرم گوشت گــــوسفندی بـــا مخـلفــات 🍚 ١٧٠ گـرم برنج درجــه 1 و مـرغــوب ایــرانــیفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!243,000ريال
چلو خورشت قورمه
 در مجموع 21 راي
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍗 ٥٠ گرم گـوشت گــوسفندی و سبــزیجــات 🍚 ١٧٠ گـرم برنج درجــه 1 و مـرغــوب ایــرانــیفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!243,000ريال
شربت نعناع
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شــربت نــعنـــاع دو آتیشهفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
شربت زعفران
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شــربت زعـــفران درجــه ۱فرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
دوغ ویژه دوقاف
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی دوغ بــا سبزیجات مـعـطرفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
شربت سرکه انجبین
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شـربت سرکه انجبین اعلافرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
  10 مورد12