به دوقاف خوش آمدید
  15 مورد1234>>>
چلو قیمه‌نثار معمولی
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٦٠ گرم گـــوشت گــــوسفندی بــــا خلال پسته-بــادام 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته378,000ريال
چلو قیمه‌نثار ویژه
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٨٠ گرم گـــوشت گــــوسفندی بــــا خلال پسته-بــادام 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته472,500ريال
چلو دوخورشته معمولی
 در مجموع 1 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــــرم گــــوشت گــــوسفنـــدی در دو خـــورشـــت 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته337,500ريال
چلو دوخورشته ویژه
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٧٠ گــــرم گــــوشت گــــوسفنـــدی در دو خـــورشـــت 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته405,000ريال
  15 مورد1234>>>