به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  2 مورد1
مهلبیه
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍵 ۲۰۰ گــرم مهلبیه بـا شیر و نشاسته ذرتفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!100,000ريال
حلوای عربی
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍵 ۲۰۰ گــرم حــلوای عــربــی با کره حیوانیفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!100,000ريال
  2 مورد1